Bp Samiec wybrany na II kadencję

Synod Kościoła wybrał bp. Jerzego Samca na II kadencję Biskupa Kościoła. Uzyskał on 37 głosów z pośród 67 głosujących synodałów.
Drugi kandydat, bp Waldemar Pytel, uzyskał 28 głosów. 2 głosy były wstrzymujące.

Trzeci z kandydatów, ks. dr Adam Malina złożył rezygnację z kandydowania ze względu na stan zdrowia.

Wybory odbyły się w czasie obradującego w Warszawie Synodu Kościoła. Była to pierwsza w historii Kościoła ewangelickiego w Polsce sytuacja, w której urzędujący zwierzchnik Kościoła mógł kandydować na następną kadencję.

Biskup Kościoła jest "Pasterzem pasterzy" (Pastor pastorum), wspierając wiernych i duchowieństwo w pełnieniu posłannictwa z wytrwałością, mądrością i poczuciem godności urządu. Jako zwierzchnik pełni posługę biskupią nad całym Kościołem w Polsce i Polakami-Ewangelikami poza jej granicami. Czuwa nad pielęgnowaniem wspólnoty wśród duchownych i stoi na straży jedności Kościoła. Kadencja Biskupa Kościoła trwa dziesięć lat.

Synod Kościoła jest najwyższą władzą Kościoła. Jest on uosobieniem Kościoła i wszystkich praw Kościołowi przysługujących. W skład Synodu Kościoła wchodzą: wszyscy Biskupi, świeccy: Wiceprezes Konsystorza i wszyscy Kuratorzy Diecezjalni oraz trzydziestu przedstawicieli Synodów Diecezjalnych, piętnastu przedstawicieli duchownych oraz osoby reprezentujące duszpasterstwa i instytucje kościelne. Synod Kościoła liczy 69 osób.

Zadaniem Synodu Kościoła jest mi. sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki i nad rozwojem życia religijno-moralnego w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, ustalanie zasad współpracy z innymi wyznaniami, wybór Biskupa Kościoła oraz wszystkich Władz Zwierzchnich Kościoła, uchwalanie przepisów Prawa Kościelnego oraz zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Kościoła i Władz Zwierzchnich. Synod Kościoła zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Kadencja Synodu Kościoła trwa pięć lat.  


wstecz