Obradował Konsystorz

W czasie obrad Konsystorza uchwalono m.in. ogłoszenie wakansu na stanowisko proboszcza parafii w Cieszynie, największej liczebnie parafii ewangelickiej w Polsce.

Termin zgłaszania się kandydatów został ustalony od 1 do 31 maja 2018r. Wakans został ogłoszony w związku z planowanym przejściem na emeryturę ks. Janusza Sikory.

Konsystorz zatwierdził również kandydaturę ks. dr Karola Niedoby w wyborach proboszcza parafii w Grudziądzu.

Ponadto Konsystorz, z dniem ordynacji, mianował Bogusława Sebestę wikariuszem parafii w Goleszowie, a Martę Zachraj diakonem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Uroczyste nabożeństwo ordynacyjne odbędzie się 21 kwietnia 2018r. w kościele w Golasowicach. Początek o godzinie 10.00.

Konsystorz powołał nowy skład Rady Centrum Misji i Ewangelizacji. Rozpocznie ona swoją działalność z dniem 1 maja 2018 roku. W skład Rady weszli (w porządku alfabetycznym): Daniel Anweiler, Jan Macura, bp Marian Niemiec, ks. Marcin Podżorski i bp Jerzy Samiec. Na swoim pierwszy posiedzeniu Rada wybierze swojego przewodniczącego i sekretarza.

Obrady Konsystorza miały miejsce w dniach 5-6 kwietnia 2018 roku. Następny termin posiedzenia zaplanowano na 17 i 18 maja 2018r.

Szczegóły wiadomości są dostępne zakładce wiadomości urzędowe.


wstecz