Odbył się egzamin kościelny

W Warszawie odbył się egzamin diakonacki. Ocenę pozytywną uzyskała Katarzyna Kowalska z parafii w Pokoju na Śląsku Opolskim. Egzamin diakonacki jest egzaminem zdawanym na poziomie pierwszego egzaminu kościelnego "pro venia concionandi".  Po zatwierdzeniu wyniku egzaminu i weryfikacji pastoralnej kandydatka może być ordynowana na duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w posłudze diakona.

Ewangelicki duchowny otrzymuje urząd posługiwania Słowa i Sakramentów. O urzędzie tym mówi Konfesja Augsburska: „O urzędzie kościelnym naucza się, iż nikt w Kościele nie powinien publicznie nauczać ani wygłaszać kazań, ani udzielać Sakramentów, jeżeli nie został we właściwy sposób powołany”

Kościół powołuje do służby diakonackiej zarówno mężczyzn jak i kobiety. Służba ta obejmuje wiele obszarów codziennego życia: nauczanie religijne, kaznodziejstwo, pracę ewangelizacyjno – misyjną, diakonijną, ekumeniczną oraz szeroko rozumiane duszpasterstwo.

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach: Biskup – greckie „episkopos” (nadzorca), Prezbiter (Ksiądz) – greckie „presbyteros” (starszy) i Diakon – greckie „diaconos” (sługa, służebnica).

Przepisany prawem egzamin odbył się 9 stycznia 2020 roku. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy bp Jerzy Samiec. Pozostali egzaminatorzy to: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.
 


wstecz