Odbyły się egzaminy kościelne

W warszawskim Centrum Luterańskim odbyło się posiedzenie Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej. Pozytywną ocenę uzyskało sześcioro zdających.

Przepisane prawem egzaminy odbyły się 26 września 2018 roku. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy bp Jerzy Samiec. Pozostali egzaminatorzy to: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.

Przed kościelną komisją egzaminacyjną w Warszawie pozytywną ocenę uzyskała Wiktoria Matloch praktykantka parafii w Krakowie zdająca egzamin diakonacki.

Do egzaminu kościelnego pro ministerio (II egzaminu kościelnego) przystąpiło i otrzymało uprawnienia proboszcza - administratora pięciu księży wikariuszy: Karol Długosz z Bielska, Adrian Lazar z Kętrzyna, Marcin Rayss z Sopotu, Oskar Wild z Wisły i Łukasz Zieliński z parafii św. Trójcy w Warszawie. 

Egzamin diakonacki jest egzaminem zdawanym na poziomie pierwszego egzaminu kościelnego "pro venia concionandi".  Po zatwierdzeniu wyniku egzaminu i weryfikacji pastoralnej kandydatka może być ordynowana na duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w posłudze diakona.

Kościół powołuje do tej służby zarówno mężczyzn jak i kobiety. Służba diakona koncentruje się na służbie pomocniczej w parafii. Obejmuje ona wiele obszarów codziennego życia: nauczanie religijne, kaznodziejstwo, pracę ewangelizacyjno – misyjną, diakonijną, ekumeniczną oraz szeroko rozumiane duszpasterstwo.

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach: Biskup – greckie „episkopos” (nadzorca), Prezbiter (Ksiądz) – greckie „presbyteros” (starszy) i Diakon – greckie „diaconos” (sługa, służebnica).
 
Do "egzaminu pro ministerio" czyli drugiego egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny "pro ministerio" składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz - administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.


wstecz