Odbyły się egzaminy kościelne

W Warszawie odbyły się egzaminy kościelne. Pierwszy egzamin zdało czterech kandydatów na duchownych, a drugi egzamin trzech księży wikariuszy.

Przepisane prawem egzaminy odbyły się 22 listopada 2018 roku. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy bp Jerzy Samiec. Pozostali egzaminatorzy to: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.

Do egzaminu pro venia concionandi czyli etapu dopuszczenia do ordynacji minister Verbi Divini (sługi Słowa Bożego)  przystąpili: Marek Bożek - praktykant parafii w Zielonej Górze, Paweł Mikołajczyk - praktykant parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, Arkadiusz Raszka - praktykant w Diecezji Warszawskiej oraz Piotr Uciński - praktykant parafii w Piszu.

Komisja oceniła pozytywnie wszystkich kandydatów. Po zatwierdzeniu wyników egzaminu i weryfikacji pastoralnej kandydaci mogą być ordynowani na duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Ewangelicki duchowny otrzymuje urząd posługiwania Słowa i Sakramentów. O urzędzie tym mówi Konfesja Augsburska: „O urzędzie kościelnym naucza się, iż nikt w Kościele nie powinien publicznie nauczać ani wygłaszać kazań, ani udzielać Sakramentów, jeżeli nie został we właściwy sposób powołany”

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach: Biskup – greckie „episkopos” (nadzorca), Prezbiter (Ksiądz) – greckie „presbyteros” (starszy) i Diakon – greckie „diaconos” (sługa, służebnica). Z ustanowienia Bożego Kościół powołuje do każdej z trzech posług urzędu duchownego przez osobną ordynację.

Do egzaminu kościelnego pro ministerio (II egzaminu kościelnego) przystąpiło i otrzymało uprawnienia proboszcza - administratora trzech księży wikariuszy: Robert Augustyn - wikariusz parafii w Katowicach Szopienicach, Tymoteusz Bujok - wikariusz w Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Marcin Podżorski - wikariusz parafii w Cieszynie.
 
Do "egzaminu pro ministerio" czyli drugiego egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny "pro ministerio" składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz - administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.


wstecz