Synod Kościoła o Niedzieli Powołań

W czasie wiosennej sesji Synod Kościoła zdecydował, że w czasie nabożeństw niedzieli Rogate (Módlcie się), w szczególny sposób, zbory będą zachęcane do modlitwy o powołania.

Niedziela modlitwy o powołania została ustanowiona z inicjatywy bp Jerzego Samca, który w uzasadnieniu wniosku napisał: "Wierzymy, że Bóg powołuje każdego człowieka do wykonywania jakiegoś zadania. Chcemy się modlić o to, aby każda osoba, zwłaszcza młody człowiek u progu swego życia, pytał Zbawiciela o swoje powołanie i aby wybierał wskazaną mu drogę. Zdając sobie sprawę z wielkiej potrzeby głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w świecie prośmy, aby Pan powoływał tych, którzy poniosą Radosną Nowinę potrzebującym."

W roku 2019 niedziela modlitwy o powołania będzie miała miejsce 26 maja.Synod przyjął uchwałę wyrażającą "sprzeciw wobec tolerowania wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele przy wykorzystaniu małoletności albo nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia ofiary takiego postępowania."

Synodałowie przyjęli także stanowisko w sprawie troski i odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu zaakcentowano, że „zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne - to widoczne skutki postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie”. Bóg przekazując człowiekowi odpowiedzialność za stworzenie uczynił go równocześnie swoim współpracownikiem w dziele zachowania Stworzenia, a także zobowiązał go do postawy dziękczynienia za otrzymany dar życia.

Zwrócono uwagę, że Kościół jest powołany do odpowiedzialności w każdym z obszarów (teologia, edukacja, gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej harmonii współistnienia gatunków w powierzonym im środowisku, a zadaniem współczesnego człowieka jest odpowiedzialność za całe Stworzenie.

Ponadto Synod zajmował się podsumowaniem roku 2018 w Kościele na płaszczyźnie duszpasterskiej i diecezjalnej, przedstawieniem wyników prac Komisji Synodalnych i przyjęciem sprawozdania finansowego Kościoła.
 


Wiosenna, 5 sesja XIV kadencji Synodu Kościoła odbyła się w Warszawie w dniach od 26 do 28 kwietnia 2019 roku.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór zwierzchnika Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

szczegóły: luteranie.pl


wstecz