Uchwały Synodu Kościoła

W niedzielę Quasimodogeniti zakończyły się obrady 1. sesji XIV Synodu Kościoła. Powołano komisje synodalne oraz rozpoczęto dyskusję nad wiekiem młodzieży przystępującej do konfirmacji. 

Synodałowie rozpoczęli dzień obrad wspólnym nabożeństwem komunijnym w Sali Synodalnej. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec.

Dla wykonywania swych zadań Synod Kościoła wybiera komisje merytoryczne według uznania i potrzeb. Na pierwszej sesji powołano komisje synodalne do spraw: administracyjnych, diakonii, edukacji, ewangelizacji i misji, historii Kościoła, kobiet, liturgii, mediów, młodzieży, teologicznych i pastoralnych.

Komisje  synodalne  wykonują  zadania  zlecone im przez Synod i Radę Synodalną, a także wynikające  z  własnej  inicjatywy, a wchodzące w zakres tematyczny danej komisji.    

Wybrano również Komisję Rewizyjną do której powołano Katarzynę Luc ze Szczecina jako przewodniczącą oraz Emira Kasprzyckiego z Zabrza i Jerzego Sikorę z Goleszowa.

Synodalna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwierzchnich Władz Kościoła. W jej skład nie mogą zostać wybrani członkowie Konsystorza i Rady Synodalnej. Do jej zadań należy m.in. kontrola działalności finansowej Konsystorza oraz  zgłaszanie na sesji Synodu Kościoła wniosku w sprawie udzielenia Konsystorzowi absolutorium. 

W czasie obrad podjęto dyskusję nad wnioskami członków Synodu związaną z reformą oświaty wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową. Synod zatwierdził nowe programy i podstawy programowe nauczania religii w klasie VII i VIII.

Ponadto uchwalono przepisy przejściowe dotyczące młodzieży rozpoczynającej naukę w klasie siódmej szkoły podstawowej. Będzie mogła ona przystąpić do konfirmacji w klasie ósmej. Oznacza to brak zmiany wieku konfirmacyjnego dla tego rocznika.

Jednocześnie Synod postanowił rozpocząć prace zmierzające do przygotowania propozycji kompleksowych rozwiązań dotyczących przygotowania i dopuszczenia młodzieży do konfirmacji z uwzględnieniem programu nauczania religii i podstawy programowej nauczania kościelnego. Wyniki prac mają zostać przedstawione na jesiennej sesji Synodu w 2018 roku.

W uzasadnieniu decyzji Synod podkreślił, że "do konfirmacji powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością religijną, intelektualną i emocjonalną, odpowiednią do swojego wieku."

Uznano, że "okres dwóch lat prac pozwoli na przygotowanie optymalnych propozycji rozwiązań dotyczących dopuszczenia młodzieży do konfirmacji. Pozwoli to rozważyć i przedyskutować warianty różnych rozwiązań, także ten, który zakłada możliwość przygotowania młodzieży do wcześniejszego przystępowania do Komunii Świętej niezależnie od konfirmacji."

Synod powołał do grona sędziów Sądu Dyscyplinarnego: Łukasza Cieślaka, Jerzego Bujoka, Jakuba Cupriaka, Joannę Szydlik i ks. Wiesława Żydla. Natomiast na sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego powołano Jakuba Cebulę, Andrzeja Kijaka i Piotra Kowalskiego.

Obrady zakończono modlitwą. Końcowego błogosławieństwa udzielił bp Jerzy Samiec.

foto: galeria fotografii


wstecz

Filtruj wg daty