Uchwały Synodu Kościoła

W czasie obrad wiosennej sesji Synodu Kościoła synodałowie m.in. jednogłośnie uchwalili zmiany prawa kościelnego dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele.

Zmiany Pragmatyki Służbowej dostosowujące ją do wymogów rozporządzenia RODO (rozporządzenia Uni Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) wynikają z potrzeby doprecyzowania zasad uznawania danej osoby za członka Kościoła, co wpływa na prawo Kościoła do przetwarzania danych osobowych. W przepisach zagwarantowano również prawa ochrony danych osób, które wystąpiły z Kościoła.

Ponadto uchwalono zmiany w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym (ZPW) powołujące Komisję Ochrony Danych Osobowych (KODO), których zadaniem będzie nadzorowanie Kościoła w tym zakresie. Synod powierzył wykonanie uchwał dotyczących powyższych zmian prawa Radzie Synodalnej. Do 21 maja 2018r. mają zostać przyjęte Regulaminy określające szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz powoływania i działania KODO.

Inną, uchwaloną zmianą w ZPW jest wprowadzenie mediacji, jako jednego ze środków rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Kościele. Również tutaj powierzono Radzie Synodalnej uchwalenie szczegółowych zasady i trybu postępowania mediacyjnego, uwzględniającego w szczególności "obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, ujawnionych w trakcie postępowania mediacyjnego oraz wyjątki od tego obowiązku."

Synod przyjął także wniosek Konsystorza o ustanowienie ogólnopolskiego Funduszu na Diasporę, który zastąpi ofiary zbierane do tej pory na Dekadę Reformacji. Po raz pierwszy, ofiara na diasporę będzie zbierana w całej jednocie Kościoła w 1. niedzielę po Święcie Reformacji, która - w 2018 roku - przypada 4 listopada.   

Na wniosek Generalnej Wizytator Nauczania Kościelnego podjęto decyzję o przygotowaniu nowych podręczników lekcji religii dla klasy VIII oraz aktualizacji podręczników do klas I-VI. Zatwierdzono również programy nauczania religii do VIII klasy. 

Synod podjął uchwałę o dopuszczeniu do użytku liturgicznego Biblii Ekumenicznej to jest nowego tłumaczenia Pisma  Świętego,  przygotowanego przez  Międzywyznaniowy Zespół  Tłumaczeniowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W użytku nadal pozostaje tzw. Biblia Warszawska Towarzystwa Biblijnego w Polsce, wydana w Warszawie w 1975 r. W ten sposób Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest pierwszym Kościołem zrzeszonym w Polskiej Radzie Ekumenicznej, który będzie mógł używać w liturgii również Biblii Ekumenicznej.

Ponadto udzielono absolutorium Konsystorzowi za wykonanie budżetu 2017 roku oraz przyjęto sprawozdania Rady Synodalnej i Biskupa Kościoła za minione sześć miesięcy, a także sprawozdania komisji synodalnych, duszpasterstw środowiskowych i instytucji kościelnych. Zapoznano się również z podsumowaniami życia Kościoła w diecezjach. Wysłuchano też informacji o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Windhuk w 2017r. (Namibia) i posłaniu z tego zgromadzenia.

Kolejny dyskutowany temat dotyczył wieku konfirmacji oraz umożliwienia dzieciom przystępowania do Sakramentu Ołtarza (Komunii Świętej). Od października 2017 r. prowadzone były dyskusje w poszczególnych diecezjach oraz podczas konferencji duchownych.

Wypowiedzi na temat odpowiedniego momentu konfirmacji są rozbieżne: optuje się zarówno za pozostawieniem dotychczasowego wieku (14 lat) jak i za nieznacznym przesunięciem na późniejszy okres dorastania czyli 15-16 lat. W przypadku diaspory istotne jest, by przedział był szerszy, gdyż jej specyfika wymaga na przykład tworzenia grupy konfirmacyjnej z kilku roczników.

Synod, na wniosek Rady Synodalnej, podjął uchwałę o powołaniu zespołu roboczego ds. konfirmacji, który przedstawi wyniki swoich prac na jesiennej sesji Synodu Kościoła, gdzie planuje się zakończyć debatę w sprawie konfirmacji i podjąć ostateczne decyzje.

W trakcie obrad przedstawiono informacje dotyczące uroczystości kościelnych zaplanowanych w związku z obchodami 100-lecia niepodległości. Centralne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości odbędzie się w Cieszynie w Kościele Jezusowym, w niedzielę 28 października 2018 r.

Niedzielne nabożeństwo synodalne, które odbyło się w Sali Synodalnej, było nagrywane przez Polskie Radio. Retransmisji nabożeństwa będzie można wysłuchać 15 kwietnia, o godz. 8:00 w Drugim Programie Polskiego Radia.

Wiosenna sesja Synodu Kościoła miała miejsce w Centrum Luterańskim w Warszawie w dniach od 6 do 9 kwietnia 2018r. Kolejna, 4. sesja odbędzie się w dniach od 12 do 14 października 2018 w Łodzi.

Zdjęcia: galeria fotografii
   


wstecz