Uchwały Synodu Kościoła

W czasie obrad jesiennej sesji Synodu Kościoła w Łodzi synodałowie m.in. uchwalili zasady przystępowania młodzieży do konfirmacji.

Synod, na wniosek zespołu roboczego ds. konfirmacji, podjął uchwałę, w której podkreślił znaczenie aktu konfirmacji.  Wskazał, że powinien być on poprzedzony przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki konfirmacyjnej i następować „nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż w trzynastym roku życia członka Kościoła” czyli pomiędzy siódmą klasą szkoły podstawowej, a drugą klasa szkoły ponadpodstawowej.

Równocześnie Synod Kościoła docenił praktykę polegającą na tym, że akt konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, ale podkreślił jednocześnie, że „akt konfirmacji nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego sakramentu, do której zaproszony jest każdy ochrzczony".

Przystąpienie dziecka do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed konfirmacją może następować jedynie po przejściu przez nie odpowiedniego przygotowania, a także po stosownym przygotowaniu rodziców dziecka, którzy będą decydowali o każdorazowym dopuszczeniu dziecka do udziału w sakramencie.

Ponadto Synod, na wniosek zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, zaprosił Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w roku 2023 do Krakowa. ŚFL zaprosiła Kościoły członkowskie do ubiegania się o organizację Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w 2023 roku. Decyzja o wyborze organizatora Zgromadzenia zapadnie w czerwcu przyszłego roku.

W związku z wyborami Biskupa Kościoła, które są planowane w 2019 rok, Synod Kościoła doprecyzował przepisy w tym zakresie. Zakładają one, że kandydatura urzędującego Biskupa (Kościoła i diecezjalnego), zgłaszana jest: przez odpowiednio ogólnopolską lub diecezjalną konferencję duchownych lub grupy członków odpowiednio Synodu Kościoła albo Synodu Diecezjalnego, liczące co najmniej 15 osób.

Następnie Synod dyskutował nad wnioskiem bp. Mariana Niemca dotyczącym rodziców chrzestnych. Synod przyjął zmianę prawa, która zakłada - w przypadkach szczególnych - rezygnację z konieczności aby, co najmniej, jeden z rodziców chrzestnych był ewangelikiem. Natomiast warunkiem koniecznym pozostało bycie wiernym "innego Kościoła spośród Kościołów trynitarnych uznających chrzest dzieci".

Synod w dalszej części obrad przyjął wnioski dotyczące m.in. tematyki na następne dwa lata. I tak rok 2019 będzie Rokiem troski o stworzenie, a rok 2020 będzie Rokiem wolności chrześcijańskiej.

Synod przyjął nowe perykopy liturgicznych, które będą obowiązywać od najbliższego Adwentu oraz zatwierdził program nauczania religii ewangelickiej w szkołach ponadpodstawowych.

Ponadto Synod zatwierdził zmiany Prawa Finansowego. Nowe zapisy zwalniają parafie i diecezji z konieczności wnioskowania o zwolnienie ze składek kościelnych w przypadku otrzymywanych dotacji i subwencji od instytucji zewnętrznych. Zmiany w Prawie Finansowym zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Synod zatwierdził również budżet Kościoła na 2019 rok.

Jesienna, 4. sesja Synodu Kościoła odbyła się dniach od 12 do 14 października 2018, na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

  


wstecz