Strona główna - RODO


Informacje i dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i wszystkie jego jednostki organizacyjne respektują prawo do prywatności wiernych Kościoła i innych osób, których dane osobowe są przez nich przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych w Kościele i jego jednostkach organizacyjnych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi i z uwzględnieniem zasad autonomii oraz niezależności gwarantowanych przez Konstytucję RP.

Zasady przetwarzania danych osobowych związanych z pełnionymi funkcjami statutowymi Kościoła określa Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, uchwalony przez Radę Synodalną w dniu 23 kwietnia 2018 r. Regulamin ten dostosowuje zasady ochrony danych osobowych w Kościele do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP obowiązuje od dnia 21 maja 2018 r. z wyjątkiem przepisów § 22-23, które weszły w życie w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Prawa osób, których dane są przetwarzane reguluje rozdział III Regulaminu.

Przestrzeganie ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce podlega nadzorowi odrębnego i niezależnego organu nadzorczego o nazwie Ewangelicka Komisja Wspólna Ochrony Danych Osobowych (EKWODO). Komisja jest organem nadzoru także dla przetwarzania danych w Kościele Ewangelicko-Reformowanym.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do EKWODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Kościół lub jego jednostki organizacyjne, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skład EKWODO, jej kompetencje i tryb postępowania przed nią reguluje rozdział V i VII Regulaminu.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM W RP (link)

SKŁAD EKWODO:

·         dr Michał Hucał – Przewodniczący Komisji; tel. 602 484 558; email: michal.hucal@luteranie.pl

·         Agnieszka Filak LL.M – Sekretarz Komisji; email: agnieszka.filak@luteranie.pl

·         Bogumił Pospiszył – Członek Komisji, email: kurator@reformowani.pl


Skargi do EKWODO można składać:

 

elektronicznie na adres:

kodo@luteranie.pl lub

 

pisemnie na adres:

 

 

Ewangelicka Komisja Wspólna Ochrony Danych Osobowych

ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa