Strona główna - RODO


Informacje i dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i wszystkie jego jednostki organizacyjne respektują prawo do prywatności wiernych Kościoła i innych osób, których dane osobowe są przez nich przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych w Kościele i jego jednostkach organizacyjnych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi i z uwzględnieniem zasad autonomii oraz niezależności gwarantowanych przez Konstytucję RP.

Zasady przetwarzanie danych osobowych w związanych z pełnionymi funkcjami statutowymi Kościoła określa Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, uchwalony przez Radę Synodalną w dniu 23 kwietnia 2018 r. Regulamin ten dostosowuje zasady ochrony danych osobowych w Kościele do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP obowiązuje od dnia 21 maja 2018 r. z wyjątkiem przepisów § 22-23, które weszły w życie w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Prawa osób, których dane są przetwarzane reguluje rozdział III Regulaminu.

Przestrzeganie ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce podlega nadzorowi odrębnego i niezależnego organu nadzorczego o nazwie Komisja Ochrony Danych Osobowych (KODO).

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do KODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Kościół lub jego jednostki organizacyjne, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skład KODO, jej kompetencje i tryb postępowania przed nią reguluje rozdział V i VII Regulaminu.
 

Skargi do KODO można składać:

1)

elektronicznie na adres:

kodo@luteranie.pl lub

2)

pisemnie na adres:

 

Komisja Ochrony Danych Osobowych

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 

SKŁAD KODO:
 

      dr Michał Hucał – Przewodniczący Komisji; email: michal.hucal@luteranie.pl

      Agnieszka Filak LL.M - Sekretarz Komisji; email: agnieszka.filak@luteranie.pl


REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM W RP

  Formularz oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

  Informacja dla osoby o przetwarzaniu jej danych osobowych

  Informacja o uprawnieniach osoby, której dane są przetwarzane

  Słownik pojęć


Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i przestrzegania ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: michal.hucal@luteranie.pl lub agnieszka.filak@luteranie.pl

Członkowie komisji skontaktują się z Państwem w dniach roboczych w ciągu doby.

Prosimy o cierpliwość.