Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2011

                                                      


Uchwała z dnia 8 grudnia 2011

 • Konsystorz na mocy § 8 ust. 1 lit. a Regulaminu Instytutu Pastoralnego powołał ks. dr Adriana Korczago na dyrektora Instytutu Pastoralnego na kolejną kadencję.

Uchwały z dnia 25 listopada 2011

Zmiany w komisji egzaminacyjnej:

 • Konsystorz przyjął rezygnację ks. prof. Manfreda Uglorza z pracy w Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej i wyraził serdeczne podziękowanie za wieloletnią, pełną oddania pracę w tej Komisji.
 • Konsystorz odwołuje ks. radcę Jana Badurę ze składu Komisji Egzaminacyjnej Kościoła i dziękuje mu za wieloletnią pracę w tej Komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • Konsystorz powołuje ks. Mariana Niemca na członka Komisji Egzaminacyjnej Kościoła. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 • Konsystorz powołuje ks. bp Jana Cieślara na członka Komisji Egzaminacyjnej Kościoła. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia

Zmiany w komisji Systemu Internetowego Kościoła:

 • Konsystorz przyjmuje rezygnację ks. bp. prof. dr. Marcina Hintza z pracy w SIKEA oraz wyraża podziękowanie za jego pracę w Komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 • Konsystorz powołuje ks. Marka Michalika do pracy w SIKEA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawy personalne:

 • Na podstawie §70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Szymona Czembora na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie
 • Konsystorz, przychylając się do prośby ks. prob. Andrzeja Mendroka wyrażonej w piśmie z dnia 27 października 2011 r. i na mocy § 70 pkt. 2 ZPW,  przenosi ks. prob. Andrzeja Mendroka na emeryturę z dniem 31 grudnia 2011 r. , dziękując mu za jego wieloletnią służbę w Kościele
 • Konsystorz na mocy § 70 pkt. 3 powołuje ks. Waldemara Wunsza z dniem 1.  stycznia 2012 r. na stanowisko administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie

Uchwały z dnia 24 października 2011

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 i 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teol. Jerzego Gansela i kieruje go z dniem ordynacji do pracy na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 i 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teol. Michała Matuszka i kieruje go z dniem ordynacji do pracy na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 i 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr teol. Łukasza Stachelka i kieruje go z dniem ordynacji do pracy na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku.

Uchwały z dnia 13 października 2011

 • Konsystorz dopuszcza ks. Marcina Koniecznego do II egzaminu kościelnego pro ministerio
   
 • Konsystorz działając na mocy § 70 pkt 6 ZPW zatwierdził wybory Biskupa Diecezji Katowickiej zgodnie z protokołem wyborczym Synodu Diecezji Katowickiej z dnia 8 października 2011 r.
   
 • Kościoła delegował również reprezentantów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP do Komisji Polskiej Rady Ekumenicznej na kolejną 5 – letnią kadencję:

  Komisja Młodzieży – ks. Wojciech Płoszek, wikariusz parafii w Poznaniu
  Komisja Diakonii –  Wanda Falk, Dyrektor Generalna Diakonii
  Komisja Mediów – diakon Halina Radacz (TVP); ks. Adam Malina (PR)
  Komisja Dialogu Teologicznego – Jerzy Sojka, doktorant ChAT
  Komisja Kobiet – Bożena Giemza, z-ca Dyrektora ds. wydawniczych i PR; Wydawnictwo WARTO
  Komisja Wychowania Chrześcijańskiego – Elżbieta Byrtek, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religijnej ChAT
 • Konsystorz przyjął rezygnację ks. prof. Manfreda Uglorza z pracy w Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej i wyraził serdeczne podziękowanie za wieloletnią, pełną oddania pracę w tej Komisji

Uchwały z dnia 30 września 2011

 • "Konsystorz dopuścił ks. Bartosza Cieślara do II egzaminu kościelnego pro ministerio”.
 • „Na wniosek Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z dnia 11. września 2011 r. oraz na podstawie §70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z terminem zgłoszeń kandydatów do dnia 31.10.2011r.”
   
 • „Na podstawie § 47 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz zatwierdził wokację zawartą pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cisownicy a ks. proboszczem Markiem Twardzikiem.

Uchwała z dnia 2 września 2011

Konsystorz odwołuje ks. Jana Badurę z Komisji Trójstronnej ds. kontaktów pomiędzy Kościołami Ewangelicko- Augsburskim, Reformowanym i Metodystycznym, dziękując mu za wykonaną pracę w Komisji i powołuje do prac w tejże Komisji ks. dr Mariana Niemca

Uchwała z dnia 28 lipca 2011

Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz podjął uchwałę o mianowaniu z dniem 28 lipca 2011 r. ks. Witolda Twardzika proboszczem - administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie

Uchwały z dnia 17 czerwca 2011

 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybór ks. Marka Twardzika na urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2011 r. ks. Krzysztofa Śledzińskiego ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie i mianuje go z dniem 1 września 2011 r. wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Jednocześnie, Konsystorz dziękuję ks. Krzysztofowi Śledzińskiemu za wykonaną służbę w Parafii w Cieszynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2011 r. ks. Łukasza  Gasia ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie i mianuje go z dniem 1 września 2011 r. wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Jednocześnie, Konsystorz dziękuję ks. Łukaszowi Gasiowi za wykonaną służbę w Parafii w Olsztynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2011 r. ks. Karola Niedobę ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie  i mianuje go z dniem 1 września 2011 r. wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Jednocześnie, Konsystorz dziękuję ks. Karolowi Niedobie za wykonaną służbę w Parafii w Krakowie.

Uchwały z dnia 27 maja 2011

 „Realizując uchwałę Rady Synodalnej Kościoła z dnia 19 maja 2011 r., Konsystorz Kościoła zarządza:

- na mocy § 44 ZPW oraz § 3 pkt.1 Regulaminu Wyborów Delegatów Świeckich do Synodów Diecezjalnych – wybory delegatów świeckich do Synodów Diecezjalnych w terminie do 31.12.2011 r. Liczbę delegatów świeckich określają Rady Diecezjalne.

- na mocy § 59 pkt. 4 ZPW oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Wyborów Delegatów Duchownych – wybory delegatów duchowych do XIII Synodu Kościoła w dniu 28.06.2011 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Teologicznej Kościoła

- na mocy § 59 pkt. 4 ZPW oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Wyborów Delegatów Świeckich do Synodu Kościoła – wybory delegatów świeckich do XIII Synodu Kościoła w terminie do 28.02.2012 r.

Konsystorz ustala następujący limit liczbowy delegatów świeckich:

Diecezja Cieszyńska    15 delegatów    15 zastępców
Diecezja Katowicka    6 delegatów    6 zastępców
Diecezja Mazurska    2 delegatów    2 zastępców
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska    2 delegatów    2 zastępców
Diecezja Warszawska    3 delegatów    3 zastępców
Diecezja Wrocławska    2 delegatów    2 zastępców
Razem:    30 delegatów    30 zastępców

Kalendarium wyborów delegatów do XIII Synodu Kościoła:
1.  do  28.06.2011 r.    Wybory delegatów duchownych oraz przedstawicieli diakonów z wyższym wykształceniem teologicznym
2.  do 31.12.2011 r.    Wybory delegatów świeckich do Synodów Diecezjalnych
3.  do 28.02.2012 r.    Wybory delegatów świeckich do XIII Synodu Kościoła
4.  do 28.02.2012 r.     Wybory przedstawiciela pracowników naukowych ChAT do XIII Synodu Kościoła

„W związku z osiągnięciem przez ks. Jana Kozieła wieku emerytalnego z dniem 06 kwietnia 2011 r., na podstawie § 19 oraz § 70 pkt. 7 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz przychyla się do prośby Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy i przedłuża do dnia 31 sierpnia 2011 r. czynną służbę ks. Jana Kozieła na stanowisku Proboszcza Parafii.”

„Na podstawie § 19 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz przenosi w stan spoczynku ks. proboszcza Józefa Schlendera z dniem 1 września 2011 r. Jednocześnie Konsystorz serdecznie dziękuje ks. proboszczowi Józefowi Schlenderowi za jego służbę w Kościele”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz mianuje z dniem 1 września 2011 r. ks. radcę dr Mariana Niemca administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju i Lubieni”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Eneasza Kowalskiego ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie z dniem 31 sierpnia 2011 r.  i  mianuje go z dniem 1 września 2011 r.  wikariuszem w Parafii Ewangelicko-Augsburskim w Pokoju i Lubieni”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Rafała Dawida  z dniem 15 sierpnia 2011 r. ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach i mianuje go z dniem 16 sierpnia 2011 r.  wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie”.

„Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2011 r. ks. Waldemara Wunsza ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie i mianuje go z dniem 1 września 2011 r. wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie”.

„Konsystorz deleguje pana Korneliusza Glajcara, jako swojego przedstawiciela do Kolegium Komisji Historycznej”

 „Na podstawie § 47 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz zatwierdza wokację z dnia 27 marca 2011 r. spisaną pomiędzy Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach  a ks. proboszczem  Andrzejem Wójcikiem”

„Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybór ks. Wojciecha Froehlicha na urząd  proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku”

 „Na podstawie § 47 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz zatwierdza wokację z dnia 06 maja 2011 r. spisana pomiędzy Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburską w Słupsku a ks. proboszczem Wojciechem Froehlichem”

 „Konsystorz dopuszcza ks. Waldemara Wunsza do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.

„Konsystorz dopuszcza p. mgr teol. Michała Matuszka do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”

 „Konsystorz dopuszcza p. mg teol.. Łukasza Stachelka do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”

„Konsystorz dopuszcza p. mgr teol. Jerzego Gansela do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi”

Uchwała z dnia 8 kwietnia 2011

„Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na podstawie protokołów z przeprowadzonych wizytacji, Konsystorz zatwierdza kandydatury ks. Zdzisława Niedoby, ks. Marka Twardzika, ks. Piotra Sitka i ks. Artura Woltmana na stanowisko proboszcza parafii w Cisownicy.”

Uchwały z dnia 24 lutego 2011

„Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, na wniosek Rady Parafialnej parafii w Pokoju z dnia 3 lutego 2011 r., Konsystorz Kościoła ogłasza wakans na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju z dniem 15 marca 2011 r. Termin zgłoszeń do dnia 15 kwietnia 2011 r.”

„Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz Protokołu Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego parafii w Gliwicach z dnia 13 lutego 2011 r., Konsystorz zatwierdza wybór ks. Andrzeja Wójcika na stanowisko proboszcza parafii w Gliwicach”.

Uchwały z dnia 27 stycznia 2011

"Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Wojciecha Froehlicha na stanowisko proboszcza parafii w Słupsku".

"Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza kandydaturę ks. Andrzeja Wójcika na stanowisko proboszcza parafii w Gliwicach."

"Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, na wniosek Rady Parafialnej parafii w Cisownicy z dnia 6 stycznia 2011 r., Konsystorz Kościoła ogłasza wakans na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy z dniem 15 lutego 2011 r. Termin zgłoszeń do dnia 15 marca 2011 r."