Konsystorz - Wiadomości urzędowe - Uchwały z roku 2013


Uchwały z dnia 12 grudnia 2013

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie z terminem zgłoszeń kandydatów od 1 stycznia do 31 stycznia 2014 r.
 • W związku z wnioskiem ks. st. kpt. Adama Glajcara – Ewangelickiego Ogólnopolskiego Duszpasterza Straży Pożarnej - i zgodą Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nowym Sączu, Konsystorz, działając na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, powołuje ks. Dariusza Chwastka na kapelana w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 • Działając na podstawie § 18 ust. 3 Regulaminu udostępniania zasobów informatycznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Konsystorz ustala dla jednostek Kościoła korzystających z miejsca na serwerze luteranie.pl (usługa WWW) opłatę partycypacyjną w kosztach utrzymania infrastruktury informatycznej Kościoła na poziomie 200,00 zł rocznie. Obowiązek uiszczenia opłaty za 2014 rok stwierdzony zostanie notą księgową z terminem płatności do 30 marca 2014 r.

Uchwały z dnia 22 listopada 2013

 • Konsystorz uchwalił Regulamin usług w domenie luteranie.pl. Najważniejsze zmiany dotyczą ujednolicenia adresów stron internetowych oraz adresów poczty elektronicznej duchownych i parafii Kościoła w domenie luteranie.pl. Od początku 2014 roku duchowni będą posługiwać się adresami mailowymi o konstrukcji: imię.nazwisko@luteranie.pl, natomiast parafie otrzymają intuicyjne adresy mailowe: miejscowość@luteranie.pl oraz nazwy stron internetowych: www.miejscowość.luteranie.pl
 • Na podstawie § 13. Statutu Wydawnictwa „Augustana” z dnia 13 grudnia 2007 r. Konsystorz powołuje Radę Wydawnictwa „Augustana” w składzie: ks. bp Paweł Anweiler, radca Jan Machalica, radca Bożena Polak, ks. Waldemar Szajthauer, Grzegorz Wacławik. Na swoim pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Konsystorz, Rada powinna wybrać ze swojego grona Prezesa Rady.
   
 • Konsystorz przyjął w roku 2014 następujące terminy swoich posiedzeń:
  23–24 stycznia
  13–14 lutego
  27–28 marca
  24–25 kwietnia
  22–23 maja
  26–27 czerwca
  28–29 sierpnia
  18–19 września
  16-17 października
  20-21 listopada
  11–12 grudnia

Uchwały z dnia 17 października 2013

Konsystorz dopuszcza mgr. teol. Oskara Wilda do I egzaminu kościelnego pro venia concionandi.

 • Po dogłębnej analizie aktualnej sytuacji w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie oraz po rozpatrzeniu pisma Rady Parafialnej tej Parafii z dnia 15 października br. i zapoznaniu się z opinią Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dnia 16 października br., Konsystorz zamyka procedurę wyborczą na proboszcza parafii bez przeprowadzenia wyborów na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Goleszowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 października 2013 r.
 • Konsystorz,  przychylając się do prośby ks. Romana Dordy  wyrażonej w piśmie z dnia 12 czerwca 2013 r. i na mocy par. 70 pkt. 2 ZPW, przenosi ks. Romana Dordę na emeryturę z dniem 21 października 2013 r.
 • Konsystorz na mocy § 70 pkt. 3 ZPW mianuje z dniem 21 października 2013 r. ks. dr. Adriana Korczago Proboszczem-Administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

Uchwały z dnia 27 września 2013

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz odwołuje ks. Pawła Hause ze stanowiska Duszpasterza Młodzieży Diecezji Mazurskiej i dziękuje mu za wieloletnie pełnienie służby na tym stanowisku.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz powołuje ks. Wojciecha Płoszka na stanowisko Duszpasterza Młodzieży Diecezji Mazurskiej.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Łukasza Zielińskiego .
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Marcina Rayssa.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Eneasza Kowalskiego do II egzaminu kościelnego pro ministerio.
 • Na podstawie § 70 pkt. 6 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza wybory Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle-Czarne.

Uchwały z dnia 30 sierpnia 2013

 • W związku ze zmianą miejsca służby w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, Konsystorz odwołuje ks. Wojciech Płoszka z funkcji Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej i dziękuje mu za pełnioną służbę w okresie pełnienia tej funkcji.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, Konsystorz powołuje z dniem 1 września 2013 r. ks. Waldemara Wunsza na stanowisko Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego  oraz na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej, Konsystorz powołuje  ks. Karola Niedobę na stanowisko Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza ks. Marcina Brzózkę jako kandydata na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz zatwierdza ks. Adama Glajcara jako kandydata na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
   
 • Na podstawie § 47 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego,  Konsystorz zatwierdza umowę z dnia 11 maja 2013 r. spisaną pomiędzy Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie a dk. Izabelą Sikorą.
   
 • Na podstawie § 47 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz zatwierdza wokację z dnia 3 kwietnia 2013 r. spisaną pomiędzy Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze a ks. proboszczem Sebastianem Koziełem.


Uchwały z dnia 27 czerwca 2013

 • Konsystorz, działając na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, odwołuje ks. Cezarego Jordana ze stanowiska proboszcza administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieluniu z dniem 31 sierpnia 2013 r. i dziękuje mu za wykonaną służbę.
   
 • Konsystorz postanawia:

  a) w związku z rezygnacją ks. Szymona Czembora ze stanowiska proboszcza, wyrażoną w pismach z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz z dnia 4 marca 2013 r., działając na podstawie § 50.a Regulaminu Parafialnego, Konsystorz odwołuje ks. Szymona Czembora ze stanowiska proboszcza Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z dniem 31 sierpnia 2013 r.;

  b) działając na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, Konsystorz powołuje ks. Szymona Czembora z dniem 1 września 2013 roku  na stanowisko proboszcza administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wieluniu.
   
 • Konsystorz, działając na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, powołuje ks. Witolda Twardzika na stanowisko proboszcza administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z dniem 1 września 2013 roku.
   
 • Konsystorz, działając na podstawie § 70 pkt. 2 ZPW, postanawia wpisać ks. Alfreda Borskiego na listę duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres próbny, na warunkach określonych w porozumieniu spisanym w dniu 27 czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy Konsystorzem i ks. Alfredem Borskim.
   
 • Konsystorz, działając na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW, powołuje ks. Alfreda Borskiego  na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie z dniem 1 września 2013 roku.
   
 • Na podstawie § 47 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego, Konsystorz zatwierdza wokację z dnia 20 maja 2013 r. spisaną pomiędzy Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburską w Poznaniu a ks. proboszczem Marcinem Kotasem.
 • Na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej oraz w związku z uchwałami Tymczasowej Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Konsystorz, działając na podstawie § 35 ust. 2.c. Regulaminu Parafialnego, rozwiązuje z dniem 11 lipca 2013 r. Tymczasową Radę Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
 • Na wniosek Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej z dnia  18 czerwca 2013 r., Konsystorz, działając na podstawie § 35 ust. 3 Regulaminu Parafialnego mianuje z dniem 12 lipca 2013 r. Tymczasową Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie w składzie:
  a)    prof. Janusz T. Maciuszko,
  b)    Paweł Niemczyk,
  c)    Łukasz Gawryś.
  Z mocy prawa w skład Rady Parafialnej wchodzi również proboszcz Parafii ks. dr Dariusz Chwastek.
 • Konsystorz, działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Działania Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, na wniosek Biskupa Kościoła, odwołuje z dniem 15 lipca 2013 r. dyr. Ewę Śliwkę z funkcji sekretarza Komisji Historycznej, dziękując jej za służbę na tym stanowisku, i jednocześnie powołuje z dniem 15 lipca 2013 r. na sekretarza Komisji Historycznej Annę Wrzesińską.

Uchwały z dnia 14 czerwca 2013

 • Konsystorz, przychylając się do prośby ks. Romana Dordy wyrażonej w piśmie z dnia 12 czerwca 2013 roku i na mocy § 70 pkt. 2 ZPW, przenosi ks. Romana Dordę na emeryturę z dniem wprowadzenia w urząd nowego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, dziękując ks. Romanowi Dordzie za wieloletnią służbę w Kościele.
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie w terminie od 17 czerwca do 28 lipca 2013 roku.
 • Na podstawie § 1 pkt. 2 Regulaminu Parafialnego oraz uchwały Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie z dnia 15 października 2012 roku, Konsystorz podejmuje uchwałę o zmianie siedziby tej Parafii przy ul. Sienkiewicza 22 A na siedzibę w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 1.

Uchwały z dnia 24 maja 2013

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz odwołuje ks. Łukasza Stachelka z dniem 31 lipca 2013 r. ze stanowiska wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku i dziękuje mu za służbę w tej Parafii.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz mianuje  ks. Łukasza Stachelka z dniem 1 sierpnia 2013 r.  na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 ZPW Konsystorz mianuje  ks. Rafała Dawida z dniem 1 sierpnia 2013 r. na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku.
 • Konsystorz uchyla uchwały z dnia 14 marca 2013 r. dotyczące mianowania ks. Roberta  Sitarka proboszczem administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Płocku i w Kutnie.
 • Konsystorz zawiesza wykonanie uchwały z dnia 14 marca 2013 r. dotyczącą odwołania ks. Roberta  Sitarka ze stanowiska proboszcza administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku.
 • Konsystorz dopuszcza ks. Mateusza Łaciaka do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 5 ZPW Konsystorz zatwierdza listę kandydatów z dnia 20 maja 2013 r. na stanowisko proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarne, którą pozytywnie zaopiniowała Rada Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej w piśmie z dnia 21 maja 2013 r.

Uchwały z dnia 5 kwietnia 2013

 • Na podstawie § 70 pkt. 5 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Konsystorz ogłasza wakans na stanowisku proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarne z terminem zgłaszania się od 15 kwietnia do 15 maja 2013 r.
 • Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Statutu Centrum Misji i Ewangelizacji, Konsystorz powołuje ks. Grzegorza Giemzę w terminie od 1 kwietnia br. na kolejną, 5-letnią kadencję Ogólnopolskiego Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego.
 • Na wniosek Biskupa Kościoła oraz na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Centrum Misji i Ewangelizacji, Konsystorz powołuje do Rady Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następujące osoby: bpa Jerzego Samca, bpa Pawła Anweilera, bpa Tadeusza Szurmana, Macieja Oczkowskiego, Jana Macurę. ”

Uchwały z dnia 15 marca 2013

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2013 roku ks. radcę Marcina Undasa z funkcji proboszcza-administratora parafii w Płocku oraz parafii w Kutnie i dziękuje mu za służbę w tych parafiach.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 31 sierpnia 2013 roku ks. radcę Roberta Sitarka z funkcji proboszcza-administratora parafii w Kłodzku i dziękuje mu za służbę w tej parafii.
   
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz mianuje ks. radcę Roberta Sitarka z dniem 1 września 2013 roku proboszczem-administratorem parafii w Płocku oraz parafii w Kutnie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 8 czerwca 2013 roku ks. Marcina Kotasa z funkcji proboszcza-administratora parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie i dziękuje mu za służbę w tej parafii.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 8 czerwca 2013 roku ks. Grzegorza Brudnego z funkcji wikariusza parafii w Cieszynie i dziękuje mu za służbę w tej parafii. Konsystorz mianuje z dniem 9 czerwca 2013 roku ks. Grzegorza Brudnego proboszczem-administratorem parafii w Lublinie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 8 czerwca 2013 roku ks. Rafała Dawida z funkcji wikariusza parafii w Ostródzie i dziękuje mu za służbę w tej parafii. Konsystorz mianuje z dniem 9 czerwca 2013 roku ks. Rafała Dawida wikariuszem parafii w Cieszynie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 8 czerwca 2013 roku ks. Wojciecha Płoszka z funkcji wikariusza parafii w Poznaniu i dziękuje mu za służbę w tej parafii. Konsystorz mianuje z dniem 9 czerwca 2013 roku ks. Wojciecha Płoszka wikariuszem parafii w Ostródzie.
 • Konsystorz dopuszcza magistrów teologii: Karola Długosza, Marcina Rayssa oraz Łukasza Zielińskiego do I egzaminu kościelnego „pro venia concionandi".
 • Konsystorz dopuszcza księży: Karola Niedobę oraz Krzysztofa Śledzińskiego do II egzaminu kościelnego „pro ministerio”.
 • Konsystorz zatwierdza wybór ks. Sebastiana Kozieła na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze-Cieplicach, zgodnie z protokołem Zgromadzenia Parafialnego tejże parafii z dnia 24 lutego 2013 roku.
 • Konsystorz zatwierdza wybór ks. Marcina Kotasa na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, zgodnie z protokołem Zgromadzenia Parafialnego tejże parafii z dnia 3 lutego 2013 roku.
 • Konsystorz zatwierdza wybór ks. dra Dariusza Chwastka na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, zgodnie z protokołem Zgromadzenia Parafialnego tejże parafii z dnia 10 lutego 2013 roku.


Uchwały z dnia 22 lutego 2013

 • Konsystorz powołuje mgr Izabelę Sikorę z dniem ordynacji na stanowisko Diakona w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Konsystorz odwołuje z dniem 28 lutego 2013 roku  z funkcji proboszcza-administratora ex officio Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Ostródzie ks. bp. Rudolfa Bażanowskiego i mianuje z dniem 1 maca 2013 roku ks. Marcina Pysza  proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.
 • Działając na podstawie przepisów Prawa Finansowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 3 listopada 2001 r. Konsystorz zwalnia z obciążenia składką kościelną ofiary pieniężne na Ekumeniczny Fundusz Pomocowy Polskiej Rady Ekumenicznej, zebrane w czasie ekumenicznych nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 r. pod warunkiem łącznego spełnienia następujących wymogów:
  a)    ofiary zebrane zostały przez parafie i inne jednostki organizacyjne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  w czasie ekumenicznych nabożeństw w ramach TMoJCh 2013;
  b)    zebrane ofiary zostały w całości przekazane  w 2013 r. na rzecz Polskiej Rady Ekumenicznej,
  c)    zebrane i przekazane ofiary wykazane zostaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w osobnej pozycji po stronie przychodów w części pt. „Przychody sum przechodnich”, a po stronie rozchodów w części pt. „Rozchody sum przechodnich”.
   

Uchwały z dnia 6 lutego 2013

 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 6 ust. 9 Pragmatyki Służbowej Kościoła, w związku z uchwałą nr K/III/4/13 podjętą na posiedzeniu w dniach 24-25 stycznia 2013 r., Konsystorz kieruje mgr teol. Łukasza Ostruszkę z dniem ordynacji do służby na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach.
 • Na podstawie § 70 pkt 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 6 ust. 9 i § 30 ust. 2 Pragmatyki Służbowej Kościoła, w związku z uchwałą nr K/III/5/13 podjętą na posiedzeniu w dniach 24-25 stycznia 2013 r., Konsystorz kieruje mgr teol. Pawła Melera z dniem ordynacji do służby na stanowisku wikariusza w Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
   
 •  Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 6 ust. 9 Pragmatyki Służbowej Kościoła, w związku z uchwałą nr K/III/6/13 podjętą na posiedzeniu w dniach 24-25 stycznia 2013 r., Konsystorz kieruje mgr teol. Dariusza Lercha z dniem ordynacji do służby na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.
 • Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 6 ust. 9 Pragmatyki Służbowej Kościoła, w związku z uchwałą nr K/III/7/13 podjętą na posiedzeniu w dniach 24-25 stycznia 2013 r., Konsystorz kieruje mgr teol. Marcina Ratkę-Matejko z dniem ordynacji do służby na stanowisku wikariusza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie.
 •  Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz odwołuje z dniem 15 lutego 2013 r. Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bpa Tadeusza Szurmana ze stanowiska Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie ex officio.
   
 •  Na podstawie § 70 pkt. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz powołuje z dniem 15 lutego 2013 r. ks. Bartosza Cieślara na stanowisko Proboszcza-Administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie.


Uchwały z dnia 25 stycznia 2013

 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Dariusza Lercha.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Pawła Melera.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Łukasza Ostruszkę.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji mgr. teol. Marcina Ratkę-Matejko.
 • Na podstawie § 70 pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Konsystorz dopuszcza do ordynacji diakonackiej mgr teol. Izabelę Sikorę.