Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Portal BIK zawiera wewnętrzne dokumenty Kościoła. Mogą z nich aktywnie korzystać JEDYNIE duchowni oraz osoby posiadające upoważnienie zgodne z pkt. 5  regulaminu. Konta osób nieupoważnionych nie będą aktywowane.W przypadku zagubienia hasła konieczna jest ponowna rejestracja.

Regulamin korzystania z portalu internetowego bik.luteranie.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji w portalu internetowym bik.luteranie.pl, zwanym dalej Portalem.

2. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

3. Każdy użytkownik dokonujący rejestracji w Portalu ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego zapisów.

4. Dostęp do dokumentów wewnętrznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Kościół) możliwy jest po dokonaniu rejestracji.

5. Rejestracji w Portalu dokonać mogą duchowni, upoważnieni przez duchownych pracownicy świeccy Kościoła oraz świeccy członkowie Zwierzchnich Władz Kościoła. Upoważnienie dla świeckiego pracownika, zawierające dane: imię i nazwisko, adres mailowy oraz pełnioną funkcję należy przesłać na adres: adminbik@luteranie.pl. Przyjmowane będzie jedynie upoważnienie potwierdzone przez proboszcza, proboszcza administratora lub przełożonego instytucji kościelnej.

6. Podczas procesu rejestracji użytkownik dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz może wyrazić (wyraża zgodę) na otrzymywanie wiadomości email wysyłanych przez Portal.

7. Rejestracja w Portalu następuje poprzez podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, zajmowanej funkcji w Kościele, przynależności parafialnej, adresu poczty elektronicznej (Login-u) oraz wybranego przez użytkownika hasła, które powinno zawierać przynajmniej 8 znaków. 

8. Po rejestracji wysyłana przez Portal jest wiadomość na adres poczty elektronicznej (Login) podany podczas rejestracji. Aktywacja konta dla osób uprawnionych następuje bez potwierdzenia w ciągu ok. 48 godzin.

9. O aktywowaniu dostępu do wewnętrznych dokumentów Kościoła oraz jego prawach w zakresie dostępu do dokumentów wewnętrznych Kościoła decyduje administrator Portalu.

10. Wszelką odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną związaną lub wynikającą z wykorzystywania dokumentów zamieszczonych na Portalu ponosi jego użytkownik. Zabronione jest naruszanie tajemnicy zawodowej oraz wykorzystywanie dokumentów w celach zarobkowych.

11. Dostęp do dokumentów wewnętrznych przysługuje wyłącznie osobie, która jest zarejestrowana w Portalu. Udostępnianie innym swojego konta (tzn. Login-u i hasła) traktowane jest jako poważne naruszenie Regulaminu i może skutkować skasowaniem przez Administratora konta użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia.

12. Użytkownik zarejestrowany w Portalu ponosi odpowiedzialność za działania osób nieuprawnionych. Ma on prawo kopiowania i udostępniania dokumentów wewnętrznych Kościoła jedynie w celu realizacji obowiązków służbowych związanych z zajmowaną w Kościele funkcją. Udostępnianie dokumentów wewnętrznych dla innych celów stanowi poważne naruszenie Regulaminu i może skutkować skasowaniem przez administratora konta użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia.

13. W przypadku utraty lub zmiany zajmowanej funkcji w Kościele konto użytkownika jest automatycznie kasowane. W przypadku każdorazowej zmiany funkcji, konieczna jest powtórna rejestracja.

14. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu.

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. W razie otrzymania uzasadnionych i uprawdopodobnionych informacji, że Portal zawiera informacje lub materiały naruszające prawo albo interes lub dobra osobiste osób trzecich administrator podejmie stosowne działania mające na celu wyjaśnienie zasygnalizowanych nieprawidłowości oraz przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych połączonych z Portalem za pomocą banerów lub odsyłaczy (linków), ani za skutki użycia przez użytkownika znajdujących się tam zasobów.

17. Dokumenty publikowane w Portalu nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa.

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe wyłączenie lub ograniczenie dostępu do Portalu spowodowane awarią serwera, oknami serwisowymi, działaniem osób trzecich i siłą wyższą.

19. Portal gwarantuje zachowanie poufności przekazanych w czasie rejestracji danych osobowych.

20. Użytkownik zarejestrowany ma prawo weryfikacji swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania, a także skasowania swojego konta. W razie zgłoszenia żądania zaniechania przetwarzania danych użytkownika zarejestrowanego lub żądania skasowania konta, konto to jest automatycznie kasowane, a wszystkie dany użytkownika trwale usuwane.

21. Informacje o charakterze komercyjnym w tym reklamy publikowane w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

22. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: adminbik@luteranie.pl

Z wyrazami szacunku
Zespół Biura Informacji Kościoła

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top