Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

PARAFIA

Najmniejszą i podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest Parafia. Jest ona lokalną społecznością kościelną wszystkich ochrzczonych. Prawem i obowiązkiem parafian jest korzystanie z głoszonego Słowa Bożego poprzez udział w nabożeństwach i przyjmowanie sakramentów. Zadaniem parafian, zgodnie z apostolską zasadą powszechnego kapłaństwa, jest zapewnienie istnienia i rozwoju duchowego i materialnego Parafii. Parafie w danej diecezji tworzą samodzielne jednostki kościelne posiadające osobowość prawną.

Proboszcz Parafii

Proboszcz (Proboszcz Administrator) parafii jest jej duchowym zwierzchnikiem. Jest sługą Słowa Bożego i duszpasterzem. Czuwa nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej. Zobowiązany jest do zwiastowania Słowa Bożego i udzielania Sakramentów Świętych zgodnie z ustanowieniem Chrystusa. Proboszcz jest organem parafii. W parafii mogą również być ustanowione inne stanowiska duchownych: Proboszcza Pomocniczego, Wikariusza i Diakona.

Rada Parafialna

Parafią zarządza Rada Parafialna wybrana przez Zgromadzenie Parafialne. Do Rady Parafialnej wchodzą z urzędu wszyscy duchowni parafialni oraz od 6 do 25 parafian wybranych przez Zgromadzenie. Odpowiedzialność Rady Parafialnej w szczególności dotyczy czuwania nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, wspierania duszpasterzy w modlitwie i współdziałania z nimi w duchowym budowaniu Parafii zgodnie z zasadą powszechnego kapłaństwa, troski o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, organizowania pieczy nad ubogimi i chorymi, zarządzania majątkiem i inne. Rada Parafialna jest organem Parafii

Zgromadzenie Parafialne

Najwyższą władzą Parafii jest Zgromadzenie Parafialne. Składa się ono z dorosłych członków Parafii, którzy są konfirmowani i opłacili składkę kościelną (1 procent od dochodu) za miniony rok. Zgromadzenie parafialne wybiera Proboszcza danej parafii i Proboszczów Pomocniczych, Radę Parafialną, Komisję Rewizyjną Parafii, delegatów do Synodu Diecezjalnego. Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należy także mi. podejmowanie uchwał w sprawach rocznych sprawozdań z działalności oraz finansowych Parafii, udzielanie absolutorium Radzie Parafialnej, zakładanie i prowadzenie zakładów diakonijnych, opiekuńczych i innych. Niektóre decyzje Zgromadzenia Parafialnego wymagają zatwierdzenia przez Konsystorz Kościoła. Zgromadzenie Parafialne jest organem Parafii.

DIECEZJA

Diecezja (z gr. diokesis – zarząd) jest jednostką administracyjną Kościoła skupiającą Parafie na danym terenie. Zadaniem Diecezji jest koordynowanie i kontrola pracy parafialnej, organizowanie współpracy międzyparafialnej na płaszczyźnie religijnej i charytatywnej, oraz służba wszystkim Parafiom na terenie Diecezji. Władzami Diecezji są: Synod Diecezjalny, Rada Diecezjalna i Biskup Diecezjalny. W Kościele w Polsce jest sześć Diecezji (Cieszyńska, Katowicka, Mazurska, Pomorsko-Wielkopolska, Warszawska i Wrocławska)

Biskup Diecezjalny

Biskup Diecezjalny jest duchowym zwierzchnikiem Diecezji i jest „pasterzem pasterzy” (łac. „pastor pastorum”) swojej Diecezji. Biskup Diecezji czuwa nad zwiastowaniem Słowa Bożego i sprawowaniem Sakramentów Świętych w swojej Diecezji, nad zachowaniem jedności i jest za nią odpowiedzialny. Biskup Diecezji czuwa nad pielęgnowaniem społeczności wiernych, odpowiada za życie duchowe Diecezji, sprawuje nadzór nad wszystkimi duchownymi. Jurysdykcji biskupiej podlegają wszyscy wierni Diecezji i wszystkie jednostki Kościoła na jej terenie. Kadencja Biskupa Diecezjalnego trwa dziesięć lat.

Rada Diecezjalna

Pracami Synodu Diecezjalnego kieruje czteroosobowa Rada Diecezjalna, która jest władzą wykonawczą Diecezji. W skład Rady wchodzi Biskup Diecezjalny oraz świecki Kurator Diecezjalny a także Radca duchowny i Radca świecki. Do zadań Rady Diecezjalnej należy mi. zarządzanie majątkiem Diecezji, wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.

Synod Diecezjalny

Najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny. W skład Synodu Diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni Diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej Parafii. Zadaniem Synodu Diecezjalnego jest dbanie o współpracę między Parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji a także wybory Rady Diecezjalnej, Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła. Synod Diecezji zatwierdza sprawozdania Biskupa Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej. Kadencja Synodu trwa pięć lat.

ZWIERZCHNIE WŁADZE KOŚCIOŁA

Biskup Kościoła

Biskup ( z gr. ἐπίσκοπος episkopos: opiekun, zarządca, nadzorca, w pełni widzący). W tradycji apostolskiej urządu biskupa jest przewodniczenie całemu Ludowi Bożemu. Biskup pełni służbę posługiwania Słowa Bożego i Sakramentów. Sprawuje także urząd dozorujący (episkope) w całym Kościele, aby Słowo Boże było wiernie i czysto zwiastowane, a Sakramenty Święte były w Kościele sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Bożym. Urząd biskupi sprawuje funkcję przekazywania powołanym następcom urzędu duchownego, a także władzy sądowniczej w Kościele. Biskup Kościoła jest „Pasterzem pasterzy” (Pastor pastorum), wspierając wiernych i duchowieństwo w pełnieniu posłannictwa z wytrwałością, madrością i poczuciem godności urządu. Jako zwierzchnik pełni posługę biskupią nad całym Kościołem w Polsce i Polakami-Ewangelikami poza jej granicami. Czuwa nad pielęgnowaniem wspólnoty wśród duchownych i stoi na straży jedności Kościoła Jest wybranym przez Synod Kościoła i konsekrowanym przez nałożenie rąk i modlitwę. Siedzibą zwierzchnika Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Kadencja Biskupa Kościoła trwa dziesięć lat. Obecnie zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce jest biskup Jerzy Samiec.

Konsystorz Kościoła

Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu Kościoła. W skład Konsystorza wchodzą: Biskup Kościoła jako Prezes Konsystorza, świecki Wiceprezes, trzech Radców świeckich i trzech Radców duchownych. Zadaniem Konsystorza jest mi. nadzór nad Diecezjami i Parafiami, przyjmowanie kandydatów do stanu duchownego, zatwierdzanie wyborów Proboszczów i Biskupów Diecezjalnych oraz duszpasterzy środowiskowych. Kadencja Konsystorza trwa pięć lat.

Rada Synodalna

Pracami Synodu Kościoła kieruje pięcioosobowa Rada Synodalna i jest ona prezydium Synodu Kościoła, a w czasie pomiędzy obradami Synodu Kościoła reprezentuje Synod. W skład Rady Synodalnej wchodzą: Prezes Synodu Kościoła (duchowny albo świecki), dwaj Radcy duchowni, dwaj Radcy świeccy.

Synod Kościoła

Najwyższą władzą Kościoła jest Synod Kościoła. Jest on uosobieniem Kościoła i wszystkich praw Kościołowi przysługujących. W skład Synodu Kościoła wchodzą: wszyscy Biskupi, świeccy: Wiceprezes Konsystorza i wszyscy Kuratorzy Diecezjalni oraz trzydziestu przedstawicieli Synodów Diecezjalnych, piętnastu przedstawicieli duchownych oraz osoby reprezentujące duszpasterstwa i instytucje kościelne. Synod Kościoła liczy 68 osób. Zadaniem Synodu Kościoła jest mi. sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki i nad rozwojem życia religijno-moralnego w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, ustalanie zasad współpracy z innymi wyznaniami, wybór Biskupa Kościoła oraz wszystkich Władz Zwierzchnich Kościoła, uchwalanie przepisów Prawa Kościelnego oraz zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Kościoła i Władz Zwierzchnich. Synod Kościoła zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Kadencja Synodu Kościoła trwa pięć lat.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top