Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Przelewy24 sp. z o.o.
na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://bik.luteranie.pl poprzez operatora płatności Przelewy24. 
 2. Strona internetowa https://bik.luteranie.pl jest administrowana przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, NIP: 525-15-67-497, REGON: 011038824, tel. +48 22 88 70 200, zwany dalej Kościołem.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zwaną dalej Przelewy24. Zasady i warunki płatności online określa Przelewy24 w regulaminie dostępnym na stronie: https://www.Przelewy24.pl/regulamin
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Kościoła, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Kościoła.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Kościół nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Przelewy24.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://bik.luteranie.pl wybrać wysokości darowizny i jej cel, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć ikonę „Przelewy24” w celu przekierowania do serwisu Przelewy24. 
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.
 10. Kościół zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Przelewy24 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Przelewy24 w procesie przekazywania darowizn online jest Kościół. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Przelewy24. 
 11. Kościół zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Przelewy24 przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Kościoła oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.
 12. Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
  1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP z siedzibą w Warszawie (00-245) przy ul. Miodowej 21, tel. +48 22 80 70 200, email: konsystorz@luteranie.pl, działający na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz.U. nr 73, poz.323 z późniejszymi zmianami).
  2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kościoła jest Wiceprezes Konsystorza, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: wiceprezes@luteranie.pl lub na adres siedziby Kościoła przy ul. Miodowej 21, 00-246 Warszawa.
  3) Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę Przelewy24.
  4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:
  a) realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Kościoła;
  b) realizacji uzasadnionego interesu Kościoła; uzasadnionym interesem Kościoła jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  5) Korzystanie z płatności online przez Przelewy24 jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
  6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.
  7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
  a) w zakresie celu wskazanego w pkt 4a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);
  b) w zakresie celu wskazanego pkt 4b) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
  8) Odbiorcą udostępnionych przez Państwa danych jest Kościół. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Kościołowi obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych;
  b) prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO;
  c) w przypadku wyrażenia zgody mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: konsystorz@luteranie.pl. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Przelewy24, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Przelewy24.  Reklamacje można składać w formie:
  1) pisemnej – osobiście w siedzibie Przelewy24 lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
  2) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu infolinii dostępny na stronie www.przelewy24.pl
  albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Przelewy24;
  3) elektronicznie – wysyłając wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.przelewy24.pl
 14. 14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top