Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest Kościołem autonomicznym. Jednakże, jako również Kościół Powszechny, prowadzi na płaszczyźnie miedzynarodowej szeroką współpracę z bratnimi Kościołami Ewangelickimi (Luterańskimi). Jest także członkiem – założycielem Światowej Federacji Luterańskiej, członkiem Światowej Rady Kościołów,  Konferencji Kościołów Europejskich, Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie oraz Komisji ds. komunikacji Luterańskich Kościołów Mniejszościowych w Europie (KALME).

Obszary współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej realizowane pomiedzy poszczególnymi Kościołami lokalnymi:

Nazwa pliku Data Plik
Porozumnienie o partnerstwie

zawarte pomiędzy
Ewangelickim Kościołem Augsburskiego Wyznania na Słowacji i Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce

Nazwa pliku Data Plik
Porozumnienie o przyjacielskiej współpracy

pomiędzy
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce a Diecezją Upsalską Kościoła Luterańskiego w Szwecji

Porozumienie o partnerstwie

pomiędzy komisją ds. polskich w Holandii a komisją ds. holenderskich w Polsce (obie Komisje działają przy centrali Kościołów)

Ponadto Kościół jest również partnerem dla wielu krajowych kościołów ewangelickich w Niemczech, w tym dla: Kościoła krajowego Westfalii, Hessen – Nassau, Pomorza i Saksonii. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce utrzymuje także partnerskie kontakty z Kościołem Ewangelickim w Stanach Zjednoczonych (ELCA) w stanie Oregon, współpracuje z kościołami ewangelickimi w Republice Czeskiej, a także z kościołami luterańskimi na Ukrainie, w Finlandii i w Wielkiej Brytanii.

Koordynatorem ds. kontaktów międzynarodowych w Kancelarii Biskupa Kościoła jest  Anna Wrzesińska.

Zrzeszenie Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE) dawna Leunberskia Wspólnota Kościołów, skupiającej prawie wszystkie kościoły ewangelickie w Europie:

Dokumentem założycielskim niegdyś Wspólnoty, a teraz Zrzeszenia stała się podpisana 16 marca 1973 r.  w Leunbergu Konkordia Leunberska, która zakończyła ponad 450 letni okres podziału pomiędzy kościołami luterańskimi, a reformowanymi.

Kościoły, które stały się sygnatariuszami Konkordii Leunberskiej uznały wspólnotę ołtarza i ambony i zobowiązały się do dalszej współpracy na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i europejskiej. Obecnie Konkordię Leunberską podpisało 105 kościołów ewangelickich. Leunberska Wspólnota Kościołów od 1 listopada 2003 roku zmieniła nazwę na Zrzeszenie Kościołów Ewangelickich w Europie. Funkcję zastępcy członka Zarządu GEKE pełni z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Marcin Brzóska.

Światowa Federacja Luterańska jest wspólnotą kościołów chrześcijańskich tradycji luterańskiej. Została założona w 1947 r. w Lund (Szwecja). Kościół Ewangelicko-Augsburski był jednym z kościołów założycielskich ŚFL i od 1947 r. jest jej członkiem. Obecnie ŚFL zrzesza 145 kościołów członkowskich w 79 krajach na całym świecie, reprezentując ponad 70 milionów chrześcijan. Najwyższym organem decyzyjnym ŚFL jest Walne Zgromadzenie, zwoływane raz na sześć lat. Pomiędzy Zgromadzeniami, ŚFL jest kierowana przez Radę, która spotyka się raz na 12 – 18 miesięcy.

Na czele Rady stoi Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, którym jest wybrany w 2010 r. w Stuttgarcie ks. bp  dr Munib A. Younan, Biskup Kościoła Luterańskiego Jordanii i Ziemi Świętej. Funkcję Sekretarza Generalnego pełni ks. Martin Junge, reprezentujący Ewangelicko-Luterański Kościół w Chile.

Obecnie jednym z członków Rady z ramienia młodzieży, jest przedstawicielka Kościoła w Polsce, dr Iwona Baraniec.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Komisji ds. Dialogu Luterańsko-Prawosławnego reprezentuje ks. Roman Pracki (proboszcz parafii w Krakowie).  

Regionalną koordynatorką ds. kobiet na Europę Środkowo-Wschodnią jest  Agnieszka Godfrejów – Tarnogórska z parafii w Krakowie.

Światowa Rada Kościołów (ang. World Council of Churches) – ekumeniczna organizacja religijna założona w 1948 roku w Amsterdamie. Światowa Rada Kościołów zrzesza 349 kościołów chrześcijańskich (z ponad 110 krajów, około 560 mln wiernych) z różnych tradycji m.in. (protestanckiej, anglikańskiej, starokatolickiej, przedchalcedońskiej).

Obecnie siedziba organizacji mieści się w Genewie. Na czele rady stoi Komitet Naczelny wybierany co 7 lat. W sierpniu 2009 na kolejnego sekretarza generalnego został wybrany ks. dr Olav Fykse Tveit z Kościoła Luterańskiego w Norwegii.

Od 2006 r. członkiem Wspólnej Grupy Roboczej Światowej Rady Kościołów i kościoła Rzymskokatolickiego na 7 – letnią kadencję jest Agnieszka Godfrejów – Tarnogórska.

Polskie kościoły wchodzące w skład Rady Kościołów, poza Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, to:

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
  • Kościół Polskokatolicki w RP

Kościół rzymskokatolicki nie należy do Rady, ale z nią współpracuje. Partnerem dla WCC w Polsce jest Polska Rada Ekumeniczna.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP jest członkiem Konferencji Kościołów Europejskich (ang. Conference of European Churches) (CEC) – jest to ekumeniczny ruch europejskich Kościołów chrześcijańskich, za wyjątkiem Kościoła rzymskokatolickiego (KEK współpracuje z  Radą Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Europie).

Konferencja Kościołów Europejskich powstała po II wojnie światowej, kiedy to grupa przywódców religijnych z Europy podjęła starania na rzecz nawiązania dialogu międzykonfesyjnego, tak aby mógł on przyczynić się do pojednania i wzajemnego zrozumienia. Wierne Ewangelii Kościoły wspierają się wzajemnie w swoim powołaniu, promując jedność Kościoła i pokój.

Przez pierwsze lata CEC była tylko luźnym związkiem Kościołów, ale wraz z przyjęciem swojej konstytucji w 1964 roku zaczęła przekształcać się w regularną organizację współpracy ekumenicznej.

Najważniejsze decyzje odnośnie działalności KEK podejmuje Walne Zgromadzenie, zwoływane co 6 – 7 lat, a składające się z delegatów kościołów członkowskich. Co roku natomiast spotyka się Komitet Centralny, składający się z 40 członków, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy KEK wdraża decyzje podjęte na Walnym Zgromadzeniu. W ramach Komitetu Centralnego działa 10 osobowa Rada, która pełni funkcję wykonawczą.  

W strukturze KEK wyodrębniony jest Sekretariat Generalny i trzy komisje: Komisja Dialogu, Komisja Kościół i Społeczeństwo oraz Komisja działająca na rzecz migrantów w Europie. W latach 2004 – 2009 członkiem Komisji Kościół i Społeczeństwo KEK z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego była Lidia Pałac. Obecnie członkiem Grupy Roboczej ds. bioetyki  Komisji Kościół i Społeczeństwo  jest Miriam Szurman z parafii w Katowicach.

Poza Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, członkami Konferencji Kościołów Europejskich w Polsce są:

  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
  • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
  • Kościół Polskokatolicki w RP
  • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top