Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest Kościołem autonomicznym. Jednakże, jako również Kościół Powszechny, prowadzi na płaszczyźnie międzynarodowej szeroką współpracę z bratnimi Kościołami Ewangelickimi (Luterańskimi). Jest także członkiem – założycielem Światowej Federacji Luterańskiej, członkiem Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, Światowej Rady Kościołów oraz Konferencji Kościołów Europejskich.

Światowa Federacja Luterańska

(ang. Lutheran World Federation, dalej ŚFL) jest wspólnotą kościołów chrześcijańskich tradycji luterańskiej. Została założona w 1947 r. w Lund (Szwecja). Kościół Ewangelicko-Augsburski był jednym z kościołów założycielskich ŚFL i od 1947 r. jest jej członkiem. Obecnie ŚFL zrzesza 145 kościołów członkowskich w 99 krajach na całym świecie, reprezentując ponad 75,5 milionów chrześcijan. Najwyższym organem decyzyjnym ŚFL jest Zgromadzenie Ogólne, zwoływane raz na sześć lat. Pomiędzy Zgromadzeniami, ŚFL jest kierowana przez Radę. Biuro ŚFL mieści się w Genewie.

Ostatnie, Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbyło się w dniach od 13 do 19 września 2023 r. w Krakowie, a Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce był gospodarzem tego wydarzenia.

Na czele Rady stoi Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, którym jest wybrany w 2023 r. w Krakowie, Biskup Henrik Stubkjær, Biskup Diecezji Viborg Kościoła Luterańskiego w Danii. Funkcję Sekretarz Generalnej pełni ks. dr Anne Burghardt, reprezentująca Kościół Ewangelicko-Luterański w Estonii. Wiceprezydentem Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, do którego należy m.in. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, jest ks. bp Tamas Fabiny z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech. Sekretarzem Regionalnym na Europę w biurze Światowej Federacji Luterański jest polski teolog ewangelicki, ks. dr Ireneusz Lukas.

Obecnie członkiem Rady Światowej Federacji Luterańskiej jest prof. Jerzy Sojka z Warszawy, a członkiem Komisji Funduszu Wieczystego ŚFL, Adam Marek z Gliwic.

Po wybuchu wojny w Ukrainie działa w Warszawie Fundacja LWF, która w pięciu centrach w Polsce realizuje projekty na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie

(ang. Communion of Evangelical Churches in Europe, dalej: WKEE) dawna Leunberska Wspólnota Kościołów, skupia prawie wszystkie kościoły ewangelickie w Europie

Dokumentem założycielskim Wspólnoty stała się podpisana 16 marca 1973 r.  w Leunbergu Konkordia Leunberska, która zakończyła ponad 450 letni okres podziału pomiędzy kościołami luterańskimi, a reformowanymi.

Kościoły, które stały się sygnatariuszami Konkordii Leunberskiej uznały wspólnotę ołtarza i ambony i zobowiązały się do dalszej współpracy na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i europejskiej. Obecnie Konkordię Leunberską podpisana została przez 102 kościoły ewangelickie. Leunberska Wspólnota Kościołów od 1 listopada 2003 roku zmieniła nazwę na Wspólnotę Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE).

Najwyższym organem decyzyjnym Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie jest Zgromadzenie, które odbywa się co sześć lat. W okresie między Zgromadzeniami decyzje podejmuje 13 osobowa Rada, której przewodniczy Prezydium. Biuro WKKK znajduje się w Wiedniu.  Kolejne Zgromadzenie

Funkcję członka Prezydium oraz Rady WKEE pełni ks. Marcin Brzóska. Członkiem Komisji Dialogu Teologicznego pomiędzy Wspólnotą Kościołów Ewangelickich w Europie, a Kościołem Rzymskokatolickim jest bp prof. Marcin Hintz. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest również aktywny w Komisji młodych teologów WKEE. Członkiem tej Komisji jest ks. Arkadiusz Raszka. Ks. Grzegorz Brudny angażuje się w grupie roboczej dot. tożsamości luterańskiej w kontekście prawosławnym.

Światowa Rada Kościołów

(ang. World Council of Churches, dalej: ŚRK) – ekumeniczna organizacja religijna założona w 1948 roku w Amsterdamie. Światowa Rada Kościołów zrzesza 352 Kościoły chrześcijańskie (z ponad 120 krajów, około 580 mln wiernych) z różnych tradycji m.in. (protestanckiej, anglikańskiej, starokatolickiej, przedchalcedońskiej).

Siedziba ŚRK mieści się w Genewie. Najwyższym organem ŚRK jest Zgromadzenie, które odbywa się co osiem lat. Zgromadzenie wybiera Komitet Naczelny, prezydentów i moderatorów. Komitet Naczelny decyduje też o składzie 20 osobowego Komitetu Wykonawczego. W czerwcu 2022 r. na kolejnego sekretarza generalnego został wybrany ks. prof. dr Jerry Pillay z Południowej Afryki.

Polskie Kościoły wchodzące w skład Rady Kościołów, poza Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, to:
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
Kościół Polskokatolicki w RP

Kościół rzymskokatolicki nie należy do Rady, ale z nią współpracuje. Partnerem dla ŚRK w Polsce jest Polska Rada Ekumeniczna.

Konferencja Kościołów Europejskich

(ang. Conference of European Churches, dalej: KEK)– jest to ekumeniczny ruch europejskich Kościołów chrześcijańskich, za wyjątkiem Kościoła rzymskokatolickiego (KEK współpracuje z  Radą Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Europie).

Konferencja Kościołów Europejskich powstała po II wojnie światowej, kiedy to grupa przywódców religijnych z Europy podjęła starania na rzecz nawiązania dialogu między konfesyjnego, tak aby mógł on przyczynić się do pojednania i wzajemnego zrozumienia. Wierne Ewangelii Kościoły wspierają się wzajemnie w swoim powołaniu, promując jedność Kościoła i pokój.

Przez pierwsze lata CEC była tylko luźnym związkiem Kościołów, ale wraz z przyjęciem swojej konstytucji w 1964 roku zaczęła przekształcać się w regularną organizację współpracy ekumenicznej.

Najważniejsze decyzje odnośnie działalności KEK podejmuje Walne Zgromadzenie, zwoływane co 6 – 7 lat, a składające się z delegatów kościołów członkowskich. Co roku natomiast spotyka się Komitet Centralny, składający się z 40 członków, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy KEK wdraża decyzje podjęte na Walnym Zgromadzeniu. W ramach Komitetu Centralnego działa 10 osobowa Rada, która pełni funkcję wykonawczą. 

W strukturze KEK wyodrębniony jest Sekretariat Generalny i trzy komisje: Komisja Dialogu, Komisja Kościół i Społeczeństwo oraz Komisja działająca na rzecz migrantów w Europie.

Poza Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, członkami Konferencji Kościołów Europejskich w Polsce są:
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
Kościół Polskokatolicki w RP
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

Partnerstwa z Kościołami na świecie

Porozumienie o partnerstwie z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim na Słowacji

Nazwa pliku Data Plik
Tekst Porozumienia z Kościołem na Słowacji rok 2007 pdf


Porozumienie z Diecezją Uppsala Kościoła Luterańskiego w Szwecji

Nazwa pliku Data Plik
Tekst Porozumienia z Diecezją Uppsala Kościoła Szwecji Lata 2022-2026 pdf


Ponadto Kościół jest również partnerem dla wielu krajowych kościołów ewangelickich w Niemczech, w tym dla: Kościoła Ewangelickiego Westfalii, Kościoła Ewangelickiego Hessen – Nassau, Kościoła Północy, Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii, Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii Śląskich Górnych Łużyc, Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Saksonii. Z pozostałymi Kościołami Luterańskimi w Niemczech utrzymuje kontakty poprzez Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański w Niemczech (VELKD) i Niemiecki Krajowy Komitet Światowej Federacji Luterańskiej.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce utrzymuje także partnerskie kontakty z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w Stanach Zjednoczonych (ELCA) w stanie Oregon, współpracuje z kościołami ewangelickimi w Republice Czeskiej, a także z kościołami luterańskimi na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.

Koordynatorką ds. kontaktów zagranicznych w Kancelarii Biskupa Kościoła jest Anna Wrzesińska.

Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top