Darowizny Darowizny Szukaj Szukaj Menu
Języki

Regulamin korzystania ze znaków graficznych i słowno-graficznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 1. Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w RP [dalej: „Kościół”] służą autorskie prawa majątkowe do znaków graficznych i słowno-graficznych identyfikujących Kościół oraz obchody pięćsetlecia Reformacji. Wizerunki znaków graficznych i słowno-graficznych identyfikujących Kościół tj. znaku graficznego Róża Lutra oraz znaku słowno-graficznego Róża Lutra z pełną nazwą Kościoła dostępne są tutaj, a wizerunki znaków słowno-graficznych identyfikujących obchody pięćsetlecia Reformacji dostępne są tutaj.
   
 2. Wszystkie jednostki organizacyjne Kościoła utworzone lub funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 z późn. zmianami, dalej: „Ustawa”) mogą posługiwać się znakiem graficznym Róża Lutra oraz znakiem słowno-graficznym identyfikującym obchody pięćsetlecia Reformacji bez uzyskiwania zgody Prezesa Konsystorza. Posługiwanie się tymi znakami odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wytycznymi określającymi zasady ich używania. Pliki elektroniczne, pozwalające jednostkom organizacyjnym Kościoła na prawidłowe odtworzenie i korzystanie ze znaku lub znaków dostępne są po zalogowaniu na stronie www.bik.luteranie.pl. Przez ściągniecie znaku lub znaków ze strony jednostka organizacyjna Kościoła zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wszelkie kwestie wątpliwe rozstrzygać będzie ostatecznie Prezes Konsystorza Kościoła.
   
 3. Wszystkie jednostki organizacyjne Kościoła utworzone lub funkcjonujące w oparciu o przepisy Ustawy mogą posługiwać się znakiem słowno-graficznym Róża Lutra z pełną nazwą Kościoła bez uzyskiwania zgody Prezesa Konsystorza pod warunkiem, że obok pełnej nazwy Kościoła podana będzie taką samą czcionką, w takiej samej kolorystyce i co najmniej takim samym rozmiarze pełna nazwa jednostki organizacyjnej posługującej się znakiem (np. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce Diecezja Katowicka”). Posługiwanie się tym znakiem odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wytycznymi określającymi zasady jego używania. Pliki elektroniczne, pozwalające jednostkom organizacyjnym Kościoła na prawidłowe odtworzenie i korzystanie ze znaku lub znaków dostępne są po zalogowaniu na stronie www.bik.luteranie.pl. Przez ściągniecie znaku lub znaków ze strony jednostka organizacyjna Kościoła zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wszelkie kwestie wątpliwe rozstrzygać będzie ostatecznie Prezes Konsystorza Kościoła.
   
 4. Wszystkie jednostki organizacyjne Kościoła utworzone lub funkcjonujące w oparciu o przepisy Ustawy korzystające ze znaku lub znaków zobowiązane są każdorazowo informować drogą elektroniczną, w sposób określony przez Prezesa Konsystorza, o sposobie wykorzystania znaku lub znaków.
   
 5. Inne osoby, niż jednostki organizacyjne Kościoła utworzone lub funkcjonujące w oparciu o przepisy Ustawy mogą posługiwać się znakami po uzyskaniu zgody. Wzór wniosku o wydanie zgody dostępny jest tutaj. Wypełniony i podpisany wniosek wg wzoru należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: „biskup@luteranie.pl” (skan). O zgodzie na korzystanie ze znaku lub znaków lub odmowie jej udzielenia wnioskodawca informowany jest pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłany został wniosek. Na adres poczty elektronicznej przesyłane są również pliki elektroniczne, pozwalające na prawidłowe odtworzenie i korzystanie ze znaku lub znaków.
   
 6. Zgoda na korzystanie ze znaku lub znaków określa zakres korzystania lub ewentualne jego ograniczenia.
   
 7. O ile w treści zgody nie wskazano inaczej, wnioskodawca może korzystać ze znaku lub znaków wyłącznie w celach niekomercyjnych (niezarobkowych). Co do zasady, zgoda jest udzielana bezterminowo, na nieodpłatne korzystanie ze znaków. W wyjątkowych sytuacjach, o ile wnioskodawca występuje o zgodę na komercyjne wykorzystanie znaku lub znaków, Prezes Konsystorza może zaproponować pobieranie opłaty za korzystanie ze znaku lub znaków lub inną formę świadczenia wzajemnego (np. promocję działań Kościoła przez jednostki inne, niż opisane w punkcie 3. niniejszego Regulaminu) albo udzielić zgody warunkowej lub ograniczonej w czasie.
   
 8. Wnioskodawca, który uzyskał zgodę na korzystanie ze znaku lub znaków nie może jej przenieść na inną osobę bez zgody Prezesa Konsystorza Kościoła. Nie może również na podstawie otrzymanej zgody udzielić dalszego.
   
 9. Korzystanie ze znaku lub znaków odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem plików przesłanych pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 5. lub ściągniętych ze strony www.bik.luteranie.pl, zgodnie z punktami 2 lub 3. W szczególności, nie jest dozwolone odwzorowywanie znaków inną techniką, przerysowywanie ich, dokonywanie w nich zmian kolorystycznych lub zmian wymiarów lub skali, dopisywanie lub dorysowywanie nowych elementów lub łączenie ich z innymi znakami w sposób naruszający strukturę znaku. 
   
 10. Zabronione jest korzystanie ze znaków lub znaków w sposób niezwiązany z normalną działalnością Kościoła, jak również w sposób naruszający jego dobre imię lub wizerunek.
   
 11. Wszelkie kwestie wątpliwe rozstrzygać będzie ostatecznie Prezes Konsystorza Kościoła.
   
 12. W przypadku istotnego naruszenia przez uprawnionego do korzystania ze znaku lub znaków postanowień niniejszego Regulaminu, Prezes Konsystorza może:
  1) cofnąć udzieloną zgodę na korzystanie ze znaków w całości lub w części, uzasadniając swoją decyzję;
  2) zobowiązać jednostkę kościelną do prawidłowego korzystania ze znaku lub znaków i zażądać usunięcia znaku z materiałów, w których znak używany jest niezgodnie z Regulaminem.
  Jednostka, wobec której zgoda została cofnięta, zobowiązana jest bez zbędnej zwłoki zaniechać korzystania ze znaku lub znaków, w tym w szczególności usunąć znaki z prowadzonych stron www, materiałów reklamowych i promocyjnych itp. O ile materiały opatrzone znakiem zostały już przekazane do dalszej dystrybucji, jednostka wobec której zgoda została cofnięta, dołoży wszelkich starań, aby nie zostały one rozpowszechnione. 
   
 13. W uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności gdy jednostka, wobec której zgoda została cofnięta, nie jest jednostką organizacyjną Kościoła, Kościół może domagać się od naruszającego jego prawa opisane w niniejszym Regulaminie, odszkodowania z tego tytułu.
   
 14. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Konsystorz Kościoła w dniu 21 listopada 2014 r. i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2014 r. Zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają uchwały Konsystorza i będą niezwłoczne podawane do wiadomości.
Pole obowiązkowe
Hasło nie jest przepisane poprawnie
Hasło musi składać się z min. 8 znaków
Hasło musi zawierań min. dużą literę i cyfrę
Brak adresu e-mail w naszej bazie
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Podaj prawidłowy adres email
Adres email istnieje w naszej bazie danych
Top